Cilt: 14 - Sayı: 1, 30.03.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Derleme Makale

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin amacı iktisadi ve idari bilimler alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış güncel ve özgün değeri olan araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayarak, ulusal ve evrensel literatüre katkı sağlamaktır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Eylül, Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanan uluslararası, hakemli, bilimsel, açık erişimli elektronik bir dergidir. 

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olan orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamaktadır. 

MAKALE YAZIM KURALLARI

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır:

Genel Biçim Özellikleri

Yazı Tipi:
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisine gönderilen makaleler 3000-10000 kelime aralığında olmalıdır. Ana metin 9 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, özet bölümü ise 7.5 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

Sayfa Yapısı:
Makale çalışması, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraflarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır. Metin içi başlıklar örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalı ve alt başlıklar girintili ve numaralandırılmış olmalıdır. 

Örnek Makale Formatı için bknz. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245

Paragraf Yapısı: 
Ana metinde paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce 12 nk ve sonra 6 nk ve satır aralığı 1,15 cm olmalıdır.

Sayfa Sınırı:
Örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmış bir çalışma 25 sayfayı aşmamalıdır.

Çalışma Bölümleri

Başlık:
Makale başlığı 16 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, her kelimenin başı büyük harflerle yazılmış, bold ve sol yana yaslı olmalıdır. Makale başlığının İngilizcesi, Türkçe başlığın altında 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, her kelimenin başı büyük harflerle yazılmış, italik ve sol yana yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna "1" dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

Yazar İsimleri:
Yazar isimleri İngilizce başlığın altında, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı ve bold, italik, ve sol yana yaslı olmalıdır. Yazar/lar/ın tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile uluslararası geçerliliği bulunan ORCID bilgileri örnek makale formatına uygun olarak dipnot kullanılarak sunulmalıdır.

Özet:
Özet bölümü 150-200 kelime arasında olmalıdır. Özet bölümünde atıf kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Anahtar kelimeler 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin:
Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

Kaynakça:
Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Kaynakça yazımında temel ögelerin kullanımı için Temel Kaynakça Ögeleri isimli bölüme bakınız.

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller:
Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir. Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 8 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekiller ortalanarak hizalanmalıdır.

Tablolar resim olarak değil, düzenlenebilir metin olarak sunulmalıdır. Tablolar art arda numaralandırılır ve tablo başlıkları metnin üstüne 9 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılır. Tablo notları ise tabloların altına yerleştirilir ve 8 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılır. Tablolar oluşturulurken yalnızca yatay çizgiler kullanılır.

Şekil başlıkları şeklin altına sola yana yaslı 9 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılır. Şekiller art arda numaralandırılır. Şeklin alıntılandığı kaynak şekil başlığının altına sol yana yaslı olarak yerleştirilir ve 8 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılır. 

Ekler:
Her bir ek ayrı sayfalarda kaynakçadan sonra verilmelidir.

Başlık Sistemi

Temel Başlıklar:
Metin içindeki temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma) büyük harfle, iki yana yaslı, art arda numaralandırılmış ve bold yazılır. Paragraf girintisi sol 0 cm, sağ 0 cm iken, satır aralığı önce 12nk sonra 6nk olarak ayarlanır.

Giriş bölümüne Giriş başlığı konulmaz.

İkinci Düzey Başlık:
İkinci düzey başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, iki yana yaslı ve bold yazılır. Paragraf girintisi sol 0,63 cm, sağ 0 cm iken satır aralığı önce 8nk sonra 6nk olarak ayarlanır.

Üçüncü Düzey Başlık:
Üçüncü düzey başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, iki yana yaslı ve italik yazılır. Paragraf girintisi sol 1,27 cm, sağ 0 cm iken satır aralığı önce 8nk sonra 6nk olarak ayarlanır.

Dördüncü Düzey Başlık:
Dördüncü düzey başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, iki yana yaslı ve italik yazılır. Paragraf girintisi sol 1,9 cm, sağ 0 cm iken satır aralığı önce 8nk sonra 6nk olarak ayarlanır.

Beşinci Düzey Başlık:
Beşinci düzey başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, iki yana yaslı ve italik yazılır. Paragraf girintisi sol 2,54 cm, sağ 0 cm iken satır aralığı önce 8nk sonra 6nk olarak ayarlanır. Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Referans Kullanımı

Metin İçi Referans Gösterimi:

Metin içi atıflarda yazarlar arasında “&” işareti değil “ve” ibaresini kullanınız. (İngilizce geniş özetlerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili olarak, İngilizce bölüme bakınız)

Örnek;

Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız) (Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)

(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13)

Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.

Atıfların Sıralanması:
Parantez için atıflar alfabetik olarak dizmelidir.

Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak:
Bir referansın içindeki bir başka referanstan  yapılan aktarma aşağıdaki gibi gösterilir.

Örnek;

(Torgerson, 1958, s. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., Pınar, 1999)

Temel Atıf Biçimleri


 Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin İçi Müteakip Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Müteakip Atıflar


Tek Yazarlı

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)


İki Yazarlı

Walker ve Allen (2004)

Walker ve Allen (2004)

(Walker ve Allen, 2004)

(Walker ve Allen, 2004)


Üç Yazarlı

Bradley vd. (1999)

Bradley vd.(1999)

(Bradley vd., 1999)

(Bradley vd., 1999)


Dört Yazarlı

Bradley vd. (2006)

Bradley vd.(2006)

(Bradley vd., 2006)

(Bradley vd., 2006)


Beş Yazarlı

Walker vd. (2008)

Walker vd. (2008)

(Walker vd., 2008)

(Walker vd., 2008)


Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Wasserstein vd. (2005)

Wasserstein vd.(2005)

(Wasserstein vd., 2005)

(Wasserstein vd., 2005)


Kurum (Kısaltması yaygın kullanılan)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2003)

(MEB, 2003)


Diğer Hususlar

Vurgu:
Başlıklar ve tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanmayınız. Vurgulanmak istenen hususlar “ ” işareti veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Madde Sıralamaları:
Metin içerisindeki sıralama ve maddelendirmeler alt alta 1, 2, 3 gibi sıralamalar yerine örnek makale formatında gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Doğrudan Alıntılar:
Doğrudan alıntılar sağdan ve soldan 1 cm girinti verilerek, 8 punto, Times New Roman yazı karakteri ile yazılır. 

 Temel Kaynakça Ögeleri


Kitap

Türkçe Eser

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Türkçeye Çevrilmiş Eser

Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık) Ankara: TPD Yayınları.

Editöryal Eser

Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çok Yazarlı Türkçe Eser

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İngilizce Eser

Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative daha analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge.


Kitap İçinde Bölüm

İngilizce Eser İçerisinde Bölüm

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultu- res (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.


Makale

Türkçe Makale

Bursal, M. ve Yiğit, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanışla- rı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1073-1088.

İngilizce Makale

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Yediden Fazla Yazarlı Makale

Gilbert, D. G., McClarnon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305

Online Edinilmiş Makale

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness.

E-Journal of Applied Psychology2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

OnlineFirst Olarak Yayımlanmış Makale

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance  online  publication.  doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141


Tez

Ticari Databese’den Alınmış Master Tezi

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

Kurumsal Databese’den Alınmış Doktora Tezi

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved  from  http://www.ohiolink.edu/etd/

Web’den Alınmış Doktora Tezi

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

Türkçe Tezler

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversi- tesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.


Sempozyum

Temel Gösterim

Sunucu, A. A., Sunucu, B. B., Sunucu C. C., & Sunucu, D. D. (Yıl, Ay). Sunulan çalışmanın adı. In E. E. Chairperson (Sempozyum başkanı), Sempozyum, kongre ismi. Sempozyumu düzenleyen kuruluş, Şehir/Bölge/Ülke.

Sunum veya Poster Sunumu

Sunucu, A. A. (Year, Month). Sunulan çalışmanın veya posterin adıÇalışmanın veya posterin sunulduğu kongre, sempozyum, Şehir/Bölge/Ülke

Etik İlkeler

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi’ni (Best Practice Guidelines) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetir ve izler. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır. Bahsi geçen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayın sonrası saptanan olası kuraldışılıklar ve uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda kısaca tanımlanan etik sorumluluklara uyması beklenir. Aksi halde, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirilir.

Editörün uyması gereken etik kurallar:

1) Editör, gönderilen makalelerin, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olmadan sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.
2) Editör, etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.
3) Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
4) Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlamalıdır.
5) Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.
6) Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

1) Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
2) Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
3) Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
4) Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
5) Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu farketmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
6) Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise, ilgili durum yine makale metninde belirtilmelidir.

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

1) Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
2) Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
3) Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
4) Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
5) Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
6) Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
7) Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır. 

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler:

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Yayın Politikası


1. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olan orijinal, bilimsel araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarının ve gönderim sürecinin derginin koşullarına uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlara uymayan çalışmalar editoryal redde tabidir. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dergiye sunulan makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Buna ek olarak, makalelerin değerlendirme süresi için kesinlikle tarih verilmemektedir.

3. Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere makalenin alanı ile ilgili olan en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birisinin olumlu, birisinin olumsuz gelmesi durumunda, yayın kararı dergi editörleri tarafından verilir. Gerekli görülmesi halinde, değerlendirilmek üzere makale üçüncü bir hakeme gönderilebilir.

4. Dergiye gönderilen makalelerin aynı anda bir başka derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde daha önceden yayıma kabul edilmemiş veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk makalenin yazar/yazarlarına aittir.

5. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi açık ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesi gereği, yazarlardan makale gönderim veya değerlendirme aşamalarında ücret talep etmemektedir.


Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi açık ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesi gereği, yazarlardan makale gönderim veya değerlendirme aşamalarında ücret talep etmemektedir.