Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 97 - 110, 30.03.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.910217

Öz

Toplumu iyi şekilde yönetmek isteyen devlet yöneticileri, yönetim işinde kendilerine yardımcı olacak kamu görevlilerini de iyi yönetmelidirler. Kamu görevlileri etik değerlere uygun şekilde nasıl yönetilmelidir? Davranışların kültürel boyutu da dikkate alınırsa, kültürel kaynaklarımız rehberlik ederek bu sorunun cevabını bizlere sunabilirler. Söz konusu kültürel kaynaklarımızdan birisi de “Letâifnâme” türünde yazılan ve nükteli, düşündürücü yaşam hikâyelerini konu alan kitap hâline getirilmiş yazılı eserlerdir. Bu çalışma; Bursalı Lâmiî Çelebi’nin “Latîfeler” adlı eseri üzerinde bir analiz yaparak onun değerlere dayalı bir kamu yönetimi açısından nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğu, günümüz etik yönetim anlayışı gerekliliklerinin onun düşünce yapısında karşılıklarının olup olmadığı hakkında farkındalık geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kurumlar ve kavramlar değişse de, Lâmiî’nin eserinin kamuda günümüz etik yönetim gerekliliklerine karşılık gelecek bakış açılarını bizlere sunduğunu ifade etmemiz mümkündür.

Kaynakça

 • Altunel, İ. (2003). Latife. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 27. Cilt, Ankara
 • Bayraktar, F. (2015). Birlikte yaşamanın ontolojik ve etik temelleri üzerine, A. Kavlak ve M.E. Kala (Ed.) Birlikte yaşamak içinde, (s.59-71). Ankara: Hece yayınları
 • Çavuşoğlu, M. (1995). Letâyif-nâmeler ve Nasreddin Hoca, Türk edebiyatı, İstanbul 1995, sayı 255, s. 23-24, Ekinci, R. (2013). Fehîm-i kadîm’in latîfeleri: tercüme-i letâyif-i kibâr-i kümmelîn, turkish studies - international periodical for the languages, literature and history of turkish or turkic 8(4), 749-768. https://turkishstudies.net/dergitamdetay.aspx?id=4827 adresinden edinilmiştir.
 • Develioğlu, F. (2006).Osmanlıca-türkçe ansiklopedik lügat, Ankara: aydın kitabevi
 • Eroğlu, S. (2011). Lâmiî çelebi üzerine yapılan çalışmalar bibliyografyası, B. Kemikli. ve S.Eroğlu. (Ed.) Bursalı Lâmiî Çelebi ve dönemi içinde, (s.118-127 ). Bursa:Bursa büyükşehir belediyesi yayınları
 • Esir, H. A. (2011). Lâmiî Çelebi’nin münşeat’ında müellifin kendisi ve Bursa ile ilgili verdiği bazı bilgiler, B. Kemikli. ve S.Eroğlu. (Ed.) Bursalı Lâmiî Çelebi ve dönemi içinde, (s.281-311). Bursa:Bursa büyükşehir belediyesi yayınları
 • İsen, M. (1999) Latifi tezkiresi, Ankara: Akçağ
 • Kaplan, Ç. (2009). Kamu yönetiminde etik ve kamu çalışanlarının etik kavramını algılayışları, Süleyman Demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi,14(3),343-355
 • Karakoç, S. (1986). Günlük yazılar l farklar, İstanbul: diriliş yayınları
 • Karataş, T. (2019).Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü, İstanbul: iz yayıncılık
 • Kısakürek, N. F. (2013). Nasreddin hoca- izahlı fıkralar, İstanbul: büyük doğu yayınları
 • Köse, H. Ö. (2007). Dünyada ve türkiye’de yüksek denetim, T.C. Sayıştay 145. kuruluş yıldönümü yayınları. https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Dunyada_Turkiyede_Yusek_Denetim.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Lâmi’î-zâde, A. Ç. (1994). Latîfeler, (Haz:Y. Çalışkan), MEB yayınları, İstanbul
 • Meriç, C. (2009). Kırk ambar, lehçe-t-ül hakayık, Cilt 2, İstanbul: iletişim yayınları
 • OECD (2005), “Public sector ıntegrity, a framework for assessment”. Retrieved from http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/public-sector-integrity_9789264010604-en#.WZVPclFJaUk
 • OECD, (2017). OECD recommendation of the council on public integrity. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
 • Stroll, A.A vd.(2014). Etik kuramları, (Derl. ve Çev: Mehmet Türkeri), İstanbul: lotus yayınevi
 • Öztürk, M. (2017).Bahri efendi’nin letâifnâme’si ve letâifnâme’sinden mizah örnekleri, Atatürk üniversitesi türkiyat araştırmaları enstitüsü dergisi [taed], 59,s. 75-96. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308856 adresinden edinilmiştir.
 • Pala, İ. (2020). Ansiklopedik divân şiiri sözlüğü, İstanbul: kapı yayınları
 • TDİ, (2020), “Letâifnâme”. https://islamansiklopedisi.org.tr/letaifname adresinden edinilmiştir.
 • Tökel, D. A. (2011). Lâmi’î-zâde’nin letaif’inde ayetlerin gündelik hayatta kullanımı, Bursalı Lâmiî Çelebi ve dönemi içinde, (s.311-325). Bursa: Bursa büyükşehir belediyesi yayınları
 • Tutar, H. ve ALTINÖZ, M. (2017). Hesap verebilirlik bağlamında iç denetim ve sorun alanları: eleştirel bir analiz, Bartın üniversitesi i.i.b.f. dergisi, 8 (15). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/326774 adresinden edinilmiştir.
 • Uzun, T. (2005). Kamu yönetiminde değişim ve bilgi edinme hakkı, SÜ iibf sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi, 5(9), 228-256. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/289587 adresinden edinilmiştir.
 • Yavaş, D. (2011). Nakkaş Ali ve Lâmiî Çelebi’nin Bursa’nın sanat hayatına katkıları, Bursalı Lâmiî Çelebi ve dönemi içinde, (s.103-110). Bursa: Bursa büyükşehir belediyesi yayınları
 • Yediyıldız, M.A. (2011). Lâmiî çelebi dönemi siyasi ve sosyal hayat, Bursalı Lâmiî Çelebi ve dönemi içinde, (s.69-75). Bursa: Bursa büyükşehir belediyesi yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Yaşar UZUN> (Sorumlu Yazar)
T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
0000-0003-3803-0611
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { aksarayiibd910217, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {14}, number = {1}, pages = {97 - 110}, doi = {10.52791/aksarayiibd.910217}, title = {Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak}, key = {cite}, author = {Uzun, Yaşar} }
APA Uzun, Y. (2022). Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 97-110 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.910217
MLA Uzun, Y. "Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 97-110 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/69203/910217>
Chicago Uzun, Y. "Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 97-110
RIS TY - JOUR T1 - Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak AU - Yaşar Uzun Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.910217 DO - 10.52791/aksarayiibd.910217 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 110 VL - 14 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.910217 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.910217 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak %A Yaşar Uzun %T Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 1 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.910217 %U 10.52791/aksarayiibd.910217
ISNAD Uzun, Yaşar . "Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2022): 97-110 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.910217
AMA Uzun Y. Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak. ASÜ İİBF Dergisi. 2022; 14(1): 97-110.
Vancouver Uzun Y. Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(1): 97-110.
IEEE Y. Uzun , "Lâmiî Çelebi’nin Latîfeler’ini Değer Odaklı Okumak", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 97-110, Mar. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.910217