Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 37 - 46, 30.03.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.992255

Öz

Bu araştırma, iş yerinde yalnızlığın sosyal medya bağımlılığına etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 473 kişiden oluşmaktadır. Veriler, kartopu örneklem yöntemiyle ve google anket kullanılarak; Demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği V3 aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Bağımsız Örneklem T Testi, Anova Testi ve Korelasyon testi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Yapılan regresyon analizi sonuçları da korelasyon analizi sonuçlarını desteklemektedir. Ayrıca demografik değişkenlerin, sosyal medya bağımlılığı ve yalnızlık ölçek puanlarını etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akçit, V & Barutçu, E. (2017). The Relationship Between Performance and Loneliness at Workplace: A Study on Academicians, European Scientific Journal, 235-243.
 • Aktan, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Erciyes İletişim Dergisi, 5(4) 405-421.
 • Alqathani, F, A, Alqarni, H, M, Alotaibi, B, S, Fattah, F, S & Alhanawany, M, H. (2020). Relationship between Level of Internet Addiction, Loneliness and Life Satisfaction among College of Health and Rehabilitation Sciences Students' at Princess NourahBint Abdulrahman University, MHJ Menoufia Nursing Journal, 5,2 ,55-74.
 • Andressan, S, C, Pallesan, S & Griffiths, D, M. (2017). The Relationship Between Addictive Use Of Social Media, Narcissism, And Self-Esteem: Findings From A Large National Survey, Addictive Behaviors, 64, 287-293.
 • Atli, A, Keldal, G & Sonar, O. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki (The Relatıonshıp Between The Levels Of Unıversıty Students’ Alıenatıon and Lonelıness), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29) 149-160.
 • Balcı, Ş, Karakoç, E & Öğüt, N. (2020). Sağlık Çalışanları Arasında Sosyal Medya Bağımlılığı: İki Boyutlu Benlik Saygısının Rolü, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 33, 296-317.
 • Balcı, Ş & Baloğlu, E. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması, İleti-ş-im, 29, 219-233.
 • Bardak, F & Alkar, Y, Ö. (2016) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Göre İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Bağımlılık Dergisi, 17(2) 55-65.
 • Baz, Ç, F. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(9) 16, 276-295.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi, 16.Baskı.
 • Çakır, Ö & Oğuz, E. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 418-429.
 • Çiftçi, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 417-434.
 • Dahlberg, K. (2007). The enigmatic phenomenon of loneliness, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2, 195-207.
 • Danış, Z, M, Yıldız, R, Tekin, E, H & Alkan, P. (2015). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler: Sakarya Örneği, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(14) 9-22.
 • Demir, A (1989). U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği, Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.
 • Demir, Y & Kumcağız, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52), 23-42.
 • Demirbaş, B & Haşid, G. (2016). İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 137-158.
 • Gafa, İ & Dikmenli, Y. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 5 (1) 131-150.
 • Gökmen, T, F. (2019). Çevrim İçi Video Oyunu Oynayan Ergenlerin Çevrim İçi Kimlik Keşfi, Sosyal Yetkinlikleri, Yalnızlık ve Yalnızlıktan Kaçış Düzeyleri İle Aşırı Çevrim İçi Oyun Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Psikoloji Bilim Dalı, İstanbul.
 • Guo, L. (2020). The Effect of Workplace Loneliness on Silence Behavior —The Role of Team-Member Exchange and Psychological Capital, Psychology, 11, 467-479.
 • Güleryüz, S, Esentaş, M, Yıldız, K & Güzel, P. (2020). Sosyal İzolasyon Sürecindeki Bireylerin Serbest Zaman Değerlendirme Biçimleri: Sosyal Medya Kullanım Amaçları İle Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi, FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-45.
 • Harmancı, H, Dayıoğlu, H. & Kırkpınar, S. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Olumlu Değerlendirilme Korkusu ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3: 242-255.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaymaz, K, Eroğlu, U & Sayılar, Y. (2014). Effect of Loneliness at Work on the Employees’ Intention to Leave, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 38-53.
 • Kırık, M, A, Arslan, A, Çetinkaya, A & Gül, M. (2015). A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction among Young People in Turkey, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3), 108-122.
 • Oğuz, E & Kalkan, M (2014). Relationship between Loneliness and Perceived Social Support of Teachers in the Workplace, Elementary Education Online, 13(3), 787‐795.
 • Özdemir, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 91-105.
 • Rachubıńska, K, Cybulska, A, Szkup, M & Grochans, E. (2021). Analysis Of The Relationship Between Personality Traits And Internet Addiction, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25, 2591-2599.
 • Russell D.W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, Validity, And Factorstructure, Journal Of Personality Assessment, 66, 20-40.
 • Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472–480.
 • Sagar, E, M. (2018). Yetişkin Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığının İrdelenmesi, Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 1(1), 29- 42.
 • Singer, C (2018). Health Effects of Social Isolation and Loneliness, Journal Of Aging Life Care, 28 (2), 4-8.
 • Şahin, C & Yağcı, M. (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (1), 523-538.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • TUİK, (2021). (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2019-30574).
 • Ünlü, F. (2018). Orta Yaş Üstü Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal İzolasyon Social Media Dependence and Social Insulation in Above Intermediate, Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 161-172.
 • Yaşar, R. (2007). Yalnızlık, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 237-260.
 • Yılmaz, E & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin İş Yerindeki Yalnızlıkları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.
 • Yılmaz, M & İnce, M. (2020). Ergenlik Çağındaki Çocukların Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Yalnızlaşmaya Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (E-Gifder), 8 (2), 1111-1144. Youssef, L, Hallit, R, Kheir, N, Obeid, S & Hallit, S. (2020). Social Media Use Disorder And Loneliness: Any Association Between The Two? Results Of A Cross-Sectional Study Among Lebanese Adults, BMC Psychology, 8 (56), 1-7.
 • Yöyen, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2185- 2198.
 • Yüksel, Y, M, Çini, A & Yasak, B (2020). Genç Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Yalnızlık ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 66-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Nihan ARIBAŞ> (Sorumlu Yazar)
AKSARAY UNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5142-874X
Türkiye


Figen ÖZŞAHİN>
Avrasya Üniversitesi
0000-0001-9227-4938
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aksarayiibd992255, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {14}, number = {1}, pages = {37 - 46}, doi = {10.52791/aksarayiibd.992255}, title = {İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arıbaş, Ayşe Nihan and Özşahin, Figen} }
APA Arıbaş, A. N. & Özşahin, F. (2022). İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 37-46 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.992255
MLA Arıbaş, A. N. , Özşahin, F. "İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 37-46 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/69203/992255>
Chicago Arıbaş, A. N. , Özşahin, F. "İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 37-46
RIS TY - JOUR T1 - İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi AU - Ayşe Nihan Arıbaş , Figen Özşahin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.992255 DO - 10.52791/aksarayiibd.992255 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 46 VL - 14 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.992255 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.992255 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi %A Ayşe Nihan Arıbaş , Figen Özşahin %T İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 1 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.992255 %U 10.52791/aksarayiibd.992255
ISNAD Arıbaş, Ayşe Nihan , Özşahin, Figen . "İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2022): 37-46 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.992255
AMA Arıbaş A. N. , Özşahin F. İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi. ASÜ İİBF Dergisi. 2022; 14(1): 37-46.
Vancouver Arıbaş A. N. , Özşahin F. İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(1): 37-46.
IEEE A. N. Arıbaş ve F. Özşahin , "İş Yaşamında Yalnızlığın Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisinin İncelenmesi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 37-46, Mar. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.992255