Yazar Rehberi


1) Yazar(lar) makalelerinin Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde değerlendirilebilmesi için Yayın Hakkı Devir Formu (YHDF) belgesi göndermelidir. YHDF bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. İmzalı kopya PDF, JPG, TIFF veya PNG biçiminde taranarak Dergipark sisteminde yer alan Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi sayfası üzerinden makale yükleme işlemi esnasında sisteme yüklenmelidir.

2) Yazarların gönderdiği çalışmalar herhangi bir kurum tarafından destek görmüş, lisansüstü tezden üretilmiş, veya bir kongre/konferans/sempozyum da sunulmuş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyasının ilk sayfasında belirtilmelidir.

3) Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4) Sorumlu yazar makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Bunun dışındaki kişilere teşekkür kısmında yer verilmelidir.

5) Yazarlar çalışmalarında kullandıkları tüm alıntılara kaynak göstermiş olmalıdır. Yazarların gönderdikleri çalışmalar, basılmış ya da yayın aşamasındaki başka çalışmalar ile benzerlik taşımadığının tespiti için bir intihal tespit yazılımından (iThenticate, turnitin vb.) geçirilir. Bu bağlamda Kaynakça bölümü hariç % 20 oranının üzerinde benzerlik taşıdığı tespit edilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.

6) Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına azami düzeyde hassasiyet göstererek hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazılar, kurallara uygun hale getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.

7) Yazar(lar) değerlendirmeye kabul edilen makaleleri ile ilgili işlem sürecini Dergipark sisteminde yer alan Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi sayfasından kullanıcı adı ve şifreleri kanalıyla takip edebilirler.

8) Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 1 (bir) ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.

9) Yazar(lar) hakemlerin önerileri doğrultusunda makalelerini güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Editöre bildirmek zorundadır.

10) Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar) e-mail, mektup veya faks ile geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin Editöre tarafından değerlendirmeye alınır. Yazar(lar), Editör Kurulu’nun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.

11) Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.

12) Her ne sebeple olursa olsun Yazar(lar)ın makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.

13) Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

14) Yayın kuralları doğrultusunda hazırlanarak gönderilmiş olan makaleler Yazı İşlerine ulaşınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işleme alınır. Kurallara uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

15) Yazar(lar)ın düzeltme için kendilerine gönderilmiş makaleleri sadece elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir.

16) Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği makalelerin mizanpaj çalışması yapıldıktan sonra, olası hatalara karşı makale yazar(lar)a son kez incelemek üzere gönderilir. Yazarlar kontrolü belirtilen süre içinde yapmakla yükümlüdür. Belirtilen sürede kontrolün yapılmaması durumunda makale bir sonraki sayıya ötelenir.

17) Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz ve aynı yazar(lar)a ait ikinci bir makalenin yayımlanabilmesi için arada bir sayı yayımlanmış olması gerekir. Makalelerdeki ortak yazar sayısının artması durumunda ilk yazar için bu uygulama dikkate alınır.