Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 43 - 58, 21.09.2021
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.936366

Öz

Bir bilgi sistemi olan muhasebe ve finans, karar alıcıların doğru bilgilere ulaşmasında büyük bir önem arz etmektedir. Bu önemin bir gereği olarak, muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde kavranması ve uygulanabilmesi için kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak gerekmektedir. Bu çalışmada, işletme yönetimi bölümlerinde okutulan zorunlu dersler tespit edilerek bu derslerde muhasebe ve finans derslerinin ağırlığının saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’deki 64 devlet ve 9 vakıf üniversitesinin işletme yönetimi önlisans programlarına ait ders programları toplanarak sınıflandırılmış ve analize uygun hale getirilerek ders ve ders saatlerinin frekans dağılımları belirlenmiştir. Sonuç olarak, işletme yönetimi önlisans programlarında dört öğrenim döneminde de en çok okutulan derslerin muhasebe ve finans alanına ait derslerden oluştuğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Brown, A., & Rich, M. (2020). Pedagogy and Evaluation: The Challenge for Business and Management Degree Courses in the 21st Century. The Electronic Journal of Business Research Methods, 18 (2), 84-99.
 • Çürük, T., & Doğan, Z. (2001). Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 281-310.
 • Heilporn, G., & Desrochers, M.-E. (2020). Students’ Learning Support and Perceptions in an Online Mathematics Course in a Business Faculty. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 11 (1), Article 5.
 • Kipping, M., Üsdiken, B., & Puig, N. (2004). Imitation, Tension and Hybridization: Multiple “Americanizations Management Education in Mediterranean Europe". Journal of Management Inquiry, 13 (2).
 • Miah, S. J., & Solomonides, I. (2021). Design Requirements of a Modern Business Master’s Degree Course: Perspectives of Industry Practitioners. Education and Information Technologies (2021) 26, 763–781.
 • Özkul, A. S. (2012). 19. Yüzyıl Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, Sayı:16, 223-241.
 • Sargut, A. S. (2009). Türkiye’de İşletme Yönetimi Eğitiminin Kurumsal Çerçevesi: Çeşitlilikten Eşbiçimliliğe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2009, 4 (1), 51-63.
 • Subaşı, Ş., & Demir, B. (2009). Fakültelerin İşletme Bölümlerinde Verilen Muhasebe Derslerinin Durum Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2009, Sayı 44, 127-137.
 • Teker, S. (1998). İşletmecilik Eğitiminde Dünya Standartlarına Ulaşılması. 6. İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12–14 Kasım.
 • Terzi, S., Şen, İ. K., & Solak, B. (2013). Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz 2013, 83-100.
 • Ünal, O., & Doğanay, M. (2009). Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma. Sayıştay Dergisi Sayı 74-75, Temmuz-Aralık 2009, 117-138.
 • Üsdiken, B. (2003). Türkiye’de İş Yapmanın ve İşletmenin Akademikleştirilmesi, 1930-1950. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (1), 119-147.
 • Yelkikalan, N., & Pazarcık, Y. (2005). İşletme Eğitiminde Global Perspektif: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (5), 1-20. Yüksek Öğretim Kurumu (2021). İşletme Yönetimi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, İşletme Yönetimi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30009. (Erişim Tarihi: 01.02.2021).
 • Yüksel, A. S. (1998). İşletme Öğretiminde Evrim ve İlgi Çekici Sentez Örneği: Ali Haydar Aksoy. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2 (9), 15-16.
 • Zaif, F., & Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 115-136.

A Research On The Weight of Accounting and Finance Courses in Compulsory Courses in Business Management Associate Programs

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 43 - 58, 21.09.2021
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.936366

Öz

Accounting and finance, which is an information system, is of great importance for decision makers to access correct information. As a requirement of this importance, it is necessary to establish a quality education system in order to understand and apply the accounting and financial transactions correctly. In this study, it is aimed to determine the compulsory courses taught in business management departments and to determine the weight of accounting and finance courses in these courses. In this context, business management of 64 state and 9 foundation universities in Turkey of their degree program courses are collected. Then, the frequency distributions of the lessons and lesson hours made suitable for analysis were determined. As a result, it has been determined that the most taught courses in business management associate degree programs in all four education terms consist of courses in the field of accounting and finance.

Kaynakça

 • Brown, A., & Rich, M. (2020). Pedagogy and Evaluation: The Challenge for Business and Management Degree Courses in the 21st Century. The Electronic Journal of Business Research Methods, 18 (2), 84-99.
 • Çürük, T., & Doğan, Z. (2001). Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 281-310.
 • Heilporn, G., & Desrochers, M.-E. (2020). Students’ Learning Support and Perceptions in an Online Mathematics Course in a Business Faculty. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 11 (1), Article 5.
 • Kipping, M., Üsdiken, B., & Puig, N. (2004). Imitation, Tension and Hybridization: Multiple “Americanizations Management Education in Mediterranean Europe". Journal of Management Inquiry, 13 (2).
 • Miah, S. J., & Solomonides, I. (2021). Design Requirements of a Modern Business Master’s Degree Course: Perspectives of Industry Practitioners. Education and Information Technologies (2021) 26, 763–781.
 • Özkul, A. S. (2012). 19. Yüzyıl Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, Sayı:16, 223-241.
 • Sargut, A. S. (2009). Türkiye’de İşletme Yönetimi Eğitiminin Kurumsal Çerçevesi: Çeşitlilikten Eşbiçimliliğe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2009, 4 (1), 51-63.
 • Subaşı, Ş., & Demir, B. (2009). Fakültelerin İşletme Bölümlerinde Verilen Muhasebe Derslerinin Durum Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2009, Sayı 44, 127-137.
 • Teker, S. (1998). İşletmecilik Eğitiminde Dünya Standartlarına Ulaşılması. 6. İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12–14 Kasım.
 • Terzi, S., Şen, İ. K., & Solak, B. (2013). Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz 2013, 83-100.
 • Ünal, O., & Doğanay, M. (2009). Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma. Sayıştay Dergisi Sayı 74-75, Temmuz-Aralık 2009, 117-138.
 • Üsdiken, B. (2003). Türkiye’de İş Yapmanın ve İşletmenin Akademikleştirilmesi, 1930-1950. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (1), 119-147.
 • Yelkikalan, N., & Pazarcık, Y. (2005). İşletme Eğitiminde Global Perspektif: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (5), 1-20. Yüksek Öğretim Kurumu (2021). İşletme Yönetimi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, İşletme Yönetimi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30009. (Erişim Tarihi: 01.02.2021).
 • Yüksel, A. S. (1998). İşletme Öğretiminde Evrim ve İlgi Çekici Sentez Örneği: Ali Haydar Aksoy. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2 (9), 15-16.
 • Zaif, F., & Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 115-136.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağatay MİRGEN
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU, İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0970-0121
Türkiye


Süleyman EMİR (Sorumlu Yazar)
T.C. Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay MYO, İşletme Yönetimi Bölümü
0000-0002-3873-2712
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aksarayiibd936366, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {13}, number = {3}, pages = {43 - 58}, doi = {10.52791/aksarayiibd.936366}, title = {İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Mirgen, Çağatay and Emir, Süleyman} }
APA Mirgen, Ç. & Emir, S. (2021). İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 43-58 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.936366
MLA Mirgen, Ç. , Emir, S. "İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (2021 ): 43-58 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/64968/936366>
Chicago Mirgen, Ç. , Emir, S. "İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (2021 ): 43-58
RIS TY - JOUR T1 - İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma AU - Çağatay Mirgen , Süleyman Emir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.936366 DO - 10.52791/aksarayiibd.936366 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 58 VL - 13 IS - 3 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.936366 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.936366 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma %A Çağatay Mirgen , Süleyman Emir %T İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 13 %N 3 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.936366 %U 10.52791/aksarayiibd.936366
ISNAD Mirgen, Çağatay , Emir, Süleyman . "İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 / 3 (Eylül 2021): 43-58 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.936366
AMA Mirgen Ç. , Emir S. İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma. ASÜ İİBF Dergisi. 2021; 13(3): 43-58.
Vancouver Mirgen Ç. , Emir S. İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 13(3): 43-58.
IEEE Ç. Mirgen ve S. Emir , "İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 43-58, Eyl. 2021, doi:10.52791/aksarayiibd.936366