Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Tourism with Thematic Qualitative Data Analysis in the Development Plans of the Republican Period

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 29 - 38, 30.03.2024
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1378388

Abstract

In Turkey, which was declared a republic in 1923, a serious development plan was not put forward until 1963. A period of 5-year development plans began in 1963. Development plans are the basic policy documents that show the economic and social growth to be realized in Turkey. Tourism, which directly contributes to the social and economic development of Turkey, is also included in these documents. From this point of view, in this study, the data under the title of tourism in 11 development plans were analyzed. In this context, the texts under the tourism title in 11 development plans were separated from the development plans. These documents were uploaded to MAXQDA 2020, a qualitative research program, in order to be able to analyze content and documents. The data contained in these documents were analyzed under 2 main themes and 20 sub-themes. As a result of the analyses, the codes and frequencies, word clouds and concept networks showing the relations between the codes were obtained for the documents titled tourism in the development plans. Looking at the results of the research, it was seen that the target sentences were more common. In addition, it has been determined that there are more evaluations of legislation and institutions in development plans.

References

 • Akça, Y. (2016). Türkiye'nin kalkınma planlarında turizm politikası, International Conference on Eurasian Economies, 721-726.
 • Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. World development, 30(2), 181-205.
 • Bardakçı, S., Karagöz, Y., ve Dündar, S. (2019). On birinci kalkinma planinda yer alacak öncelikli kalkinma politikalarina yönelik toplumsal bakiş açısının incelenmesi: TR72 bölgesinde bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 798-817.
 • Batuhan, T. (2020). On birinci kalkınma planında turizm politikaları. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 77-84.
 • Bayraktutan, Y. ve Bıdırdı, H. (2015). Türkiye’de teknolojiye dair politika perspektifi ve kalkınma planları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 37-55.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Bayrakcı, S. (2016). Kalkınma planları kapsamında turizm endüstrisinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (11), 186-201.
 • Çelik, O. ve Çetiner, S. (2019). Türkiye ekonomisinde kalkınma planları ve kalkınma planlarındaki söylem değişiklikleri. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2(3), 121-131.
 • Çiçekdağı, M. (2020). Kalkinma planlarinda turizm: içerik analizi yöntemi ile Türkiye kalkinma planlarinin analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5), 1-11.
 • Ekiz, C. ve Somel, A. (2005). Türkiye’de planlama ve planlama anlayışının değişimi. AÜ SBF-GETA Tartışma Metinleri, 81, 1-36.
 • Güzel, F. Ö., Şahin, İ., Yağmur, Y., Erdem, Ö., Karasakal, S. ve Caner, Ü. (2018). Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 13(50), 125-139.
 • Küçüker, E. (2012). Türkiye’de kalkınma planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.
 • Lin, J. Y., & Nugent, J. B. (1995). Institutions and economic development. Handbook of development economics, 3, 2301-2370.
 • Oppermann, M. (1993). Tourism space in developing countries. Annals of tourism research, 20(3), 535-556.
 • Övgün, B. (2010). Türkiye’de planlama: sektörel gelişmeden kalkinmaya kalkinmadan stratejiye. Memleket Siyaset Yönetim, 5(13), 176-204.
 • Quaddus, M. A., & Siddique, M. A. B. (2001). Modelling sustainable development planning: a multicriteria decision conferencing approach. Environment International, 27(2-3), 89-95.
 • Sen, A. (1988). The concept of development. Handbook of development economics, 1, 9-26.
 • Soyak, M. (2014). Uluslararası turizmde son eğilimler ve Türkiye’de turizm politikalarının evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4), 1-18.
 • Sözen, M. (2007). 1982 sonrasında Türkiye’de uygulanan turizm politikalarının Çanakkale turizmine etkileri. Sosyoekonomi, 6(6). 63-88.
 • Tolunay, A. ve Akyol, A. (2006). Kalkınma ve kırsal kalkınma: Temel kavramlar ve tanımlar. Turkish Journal of Forestry, 7(2), 116-127.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ Erişim Tarihi: 21.08.2023
 • Weidenfeld, A., & Hall, C. M. (2014). Tourism in the development of regional and sectoral innovation systems. In A. Lew, C. M. Hall, ve A. Williams (Eds.), The Wiley blackwell companion to tourism (pp. 578–588). Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Yildirim, A. ve Simsek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayincilik. Ankara.
 • Yıldırım, G. ve Keleş, Y. (2022). Avrupa birliği turizm politikaları ile Türkiye turizm politikalarının karşılaştırılması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 25(2), 145-169.

Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 29 - 38, 30.03.2024
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1378388

Abstract

1923 yılında cumhuriyet ilan edilen Türkiye’de, 1963 yılına kadar ciddi bir kalkınma planı ortaya konmamıştır. 1963 yılında 5 yıllık kalkınma planların olduğu bir dönem başlamıştır. Kalkınma planları, Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirilecek büyümeyi gösteren temel politika belgeleridir. Bu belgeler içinde Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlayan turizme de yer verilmiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada 11 kalkınma planında turizm başlığı altında yer alan veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 11 kalkınma planındaki turizm başlığı altındaki metinler kalkınma planlarından ayrılmıştır. Bu belgeler, içerik ve doküman analizi yapabilmek için nitel araştırma proğramı olan MAXODA’ya yüklenmiştir. Bu belgelerde yer alan veriler 2 ana tema ve 20 alt tema altında incelenmiştir. Analizler sonucunda kalkınma planlarındaki turizm başlıklı belgelere yönelik kodlar ve frekansları, kelime bulutları ve kodlar arası ilişkileri gösteren kavram ağları elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, hedef cümlelerine daha fazla rastlandığı görülmüştür. Ayrıca, kalkınma planlarında mevzuat ve kurumlara yönelik daha fazla değerlendirmelerin olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akça, Y. (2016). Türkiye'nin kalkınma planlarında turizm politikası, International Conference on Eurasian Economies, 721-726.
 • Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. World development, 30(2), 181-205.
 • Bardakçı, S., Karagöz, Y., ve Dündar, S. (2019). On birinci kalkinma planinda yer alacak öncelikli kalkinma politikalarina yönelik toplumsal bakiş açısının incelenmesi: TR72 bölgesinde bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 798-817.
 • Batuhan, T. (2020). On birinci kalkınma planında turizm politikaları. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 77-84.
 • Bayraktutan, Y. ve Bıdırdı, H. (2015). Türkiye’de teknolojiye dair politika perspektifi ve kalkınma planları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 37-55.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Bayrakcı, S. (2016). Kalkınma planları kapsamında turizm endüstrisinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (11), 186-201.
 • Çelik, O. ve Çetiner, S. (2019). Türkiye ekonomisinde kalkınma planları ve kalkınma planlarındaki söylem değişiklikleri. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2(3), 121-131.
 • Çiçekdağı, M. (2020). Kalkinma planlarinda turizm: içerik analizi yöntemi ile Türkiye kalkinma planlarinin analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5), 1-11.
 • Ekiz, C. ve Somel, A. (2005). Türkiye’de planlama ve planlama anlayışının değişimi. AÜ SBF-GETA Tartışma Metinleri, 81, 1-36.
 • Güzel, F. Ö., Şahin, İ., Yağmur, Y., Erdem, Ö., Karasakal, S. ve Caner, Ü. (2018). Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 13(50), 125-139.
 • Küçüker, E. (2012). Türkiye’de kalkınma planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.
 • Lin, J. Y., & Nugent, J. B. (1995). Institutions and economic development. Handbook of development economics, 3, 2301-2370.
 • Oppermann, M. (1993). Tourism space in developing countries. Annals of tourism research, 20(3), 535-556.
 • Övgün, B. (2010). Türkiye’de planlama: sektörel gelişmeden kalkinmaya kalkinmadan stratejiye. Memleket Siyaset Yönetim, 5(13), 176-204.
 • Quaddus, M. A., & Siddique, M. A. B. (2001). Modelling sustainable development planning: a multicriteria decision conferencing approach. Environment International, 27(2-3), 89-95.
 • Sen, A. (1988). The concept of development. Handbook of development economics, 1, 9-26.
 • Soyak, M. (2014). Uluslararası turizmde son eğilimler ve Türkiye’de turizm politikalarının evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4), 1-18.
 • Sözen, M. (2007). 1982 sonrasında Türkiye’de uygulanan turizm politikalarının Çanakkale turizmine etkileri. Sosyoekonomi, 6(6). 63-88.
 • Tolunay, A. ve Akyol, A. (2006). Kalkınma ve kırsal kalkınma: Temel kavramlar ve tanımlar. Turkish Journal of Forestry, 7(2), 116-127.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ Erişim Tarihi: 21.08.2023
 • Weidenfeld, A., & Hall, C. M. (2014). Tourism in the development of regional and sectoral innovation systems. In A. Lew, C. M. Hall, ve A. Williams (Eds.), The Wiley blackwell companion to tourism (pp. 578–588). Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Yildirim, A. ve Simsek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayincilik. Ankara.
 • Yıldırım, G. ve Keleş, Y. (2022). Avrupa birliği turizm politikaları ile Türkiye turizm politikalarının karşılaştırılması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 25(2), 145-169.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Systems in Context (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Tuncer 0000-0001-5929-4902

Publication Date March 30, 2024
Submission Date October 19, 2023
Acceptance Date February 29, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Tuncer, M. (2024). Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 29-38. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1378388
AMA Tuncer M. Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi. Journal of ASU FEAS. March 2024;16(1):29-38. doi:10.52791/aksarayiibd.1378388
Chicago Tuncer, Mehmet. “Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, no. 1 (March 2024): 29-38. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1378388.
EndNote Tuncer M (March 1, 2024) Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 1 29–38.
IEEE M. Tuncer, “Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi”, Journal of ASU FEAS, vol. 16, no. 1, pp. 29–38, 2024, doi: 10.52791/aksarayiibd.1378388.
ISNAD Tuncer, Mehmet. “Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi”. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/1 (March 2024), 29-38. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1378388.
JAMA Tuncer M. Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi. Journal of ASU FEAS. 2024;16:29–38.
MLA Tuncer, Mehmet. “Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 29-38, doi:10.52791/aksarayiibd.1378388.
Vancouver Tuncer M. Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Planlarında Turizmin Tematik Nitel Veri Analizi İle İncelenmesi. Journal of ASU FEAS. 2024;16(1):29-38.