Research Article
BibTex RIS Cite

From National Plan to International Competitiveness Measurement Based on Working Capital Efficiency for Erdemir and Posco (2011-2021)

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 17 - 28, 30.03.2024
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1341322

Abstract

The 20th century, also described as the age of extremes, was marked by unprecedented catastrophes and two bloody wars that left indelible marks on three generations. The experience of hyperinflation and economic depressions led to new ways of achieving specific economic objectives that would otherwise have been unattainable. The planned economy, invented and implemented in Germany during the First World War, is one of these methods. Development plans, which aim to eliminate economic problems and to give confidence to investors in countries aiming at economic development, maintain their importance today. This study measures the working capital efficiency level of two iron and steel companies, which were established in the same period in two different countries as a result of five-year development plans and which are internationally competitive with each other today, with the index efficiency level method developed by Bhattacharya. The utilization index, performance index and efficiency index values were calculated using the annual data of Posco from South Korea and Erdemir from Turkey for the years 2011-2021. The findings of the calculations show that both firms have an effective working capital management. The fact that the change in the results over the years can be associated with global and economic events is supported by the consistency of the study and its methodology, and the findings are in line with the theoretical expectations.

References

 • Afza, T., & Nazir, M., S. (2011). Working capital management efficiency of cement sector of Pakistan. Journal of Economies and Behavioral Studies, 2(5). 223-235. Akbey, F. (2014). Ar-Ge, inovasyon ve kalkınma ilişkisine yönelik bir literatür taraması: Kuramsal özet. Maliye Dergisi, (166). 1-16.
 • Akgüç, Ö. (2013). Finansal yönetim. İstanbul: Avcıol Yayınevi.
 • Balaam, D., N. ve Dillman, B. (2021). Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş. Çev.: N. Uslu. Ankara: Adres Yayınları. Bayrakdaroğlu, A. (2013). İşletme sermayesi ders notları. /www.academia.edu/25749883/%C4%B0%C5%9Fletme_Sermayesi_Y%C3%B6netimi (18.11.2023).
 • Berend, I. (2013). Avrupa İktisat Tarihi. (Çev. S. Çağlayan) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Bhattacharyya, A., Rahman, M. L., & Wright, S. (2023). Improving Small and Medium‐Size Enterprise Performance: Does Working Capital Management Enhance the Effectiveness of Financial Inclusion. Accounting & Finance.
 • Bhattacharya, H. (1997). Total Management by Ratios. New Delhi: Sage Publications.
 • Ceylan, E., I. (2020). İşletme sermayesi yönetiminin verimliliğinin ölçülmesi: İndeks yöntemi. Economics Business and Organization Research, Proceedings of the Third Economics. Business And Organization Research, (EBOR) Conference. 238-246.
 • Çakmak, U. (2016). Güney Kore’nin ekonomik kalkınmasının temel dinamikleri (1960-1990). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1). 151-171.
 • Çakır, H. M., ve Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarının firma değeri ve karlılığı üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarında 2000–2009 dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53). 69-86.
 • Demirhan, D. ve Aracıoğlu, B. (2017). İnovasyon ve finansal performans arasındaki ilişki: BIST teknoloji endeksindeki firmalar üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 195-218.
 • Demirtaş, İ. ve Gençtürk, M. (2022). Çalışma sermayesi yönetiminin sistematik derleme yöntemine göre incelenmesi (2002-2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(36). 1287-1304
 • Duman, A. (2008). Cumhuriyet döneminde türkiye’de demir çelik sanayi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul).
 • Durmuş, G. (2022). Türk otomotiv sanayi işletmelerinde çalışma sermayesi gereksiniminin belirleyicileri: Borsa istanbul örneği. (Yüksek lisans tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gümüşhane). Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir). https://www.erdemir.com.tr/kurumsal/tarihce/ (07.06.2023).
 • Ergün, Ü., R. (2021). Dünyada ve Türkiye’de güncel ekonomik göstergeler dersi vize ödevi. (Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Meliha Ener). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, Çanakkale.
 • Göker, İ. E. K. (2018) Çalışma sermayesi yönetiminde etkinlik durumunun tespiti: BIST gıda sektörü firmaları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3). 69-79.
 • Güler, E. ve Konuk, F. (2019). Çalışma sermayesi etkinlik ölçümünde alternatif bir araç: İndeks yöntemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 84. 35-48.
 • Günay, F. (2021). Çalışma sermayesi etkinliği ölçümünde endeks yöntemi: Borsa İstanbul yiyecek-içecek, konaklama ve havayolu ulaştırma işletmelerinde bir uygulama. Alanya Akademik Bakış, 5(3). 1411-1431.
 • Güngör, H. Y. (2022). Çalışma sermayesi yönetiminin firma finansal performansına etkisi: Havacılık sektörüne yönelik bir çalışma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(4). 866–878.
 • Gür, N. (2014). Yeni Ekonomi İçin Anahtar: Ar-Ge ve İnovasyon Finansmanı. Ankara: Seta Yayınları
 • İtik, Ü., M. (2021). Çalışma sermayesi etkinlik ölçümünde indeks yöntemi: Teknoloji şirketlerinde bir uygulama. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41). 3534-3551.
 • Kasiran F., W., Mohamad N., A., & Chin O. (2016). Working capital management efficiency: A study on the small medium enterprise in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35. 297-303.
 • Kaur, H., V. (2014). Efficient management of working capital: A study of healthcare sector in India. Management Strategies Journal, 25(3). 53-65.
 • Kaur H., V., & Singh, S. (2013). Managing working capital efficiency in capital goods sector in India. Global Business Review, 14(2). 343–355.
 • Kaya, E., Konuk, F., & Kaya, Ö. (2022). Halka açık şirketlerin indeks yöntemi ile çalışma sermayesi etkinlik düzeylerinin tespit edilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1). 717-733.
 • Kennedy, P. (1991). Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri. (Çev. B. Karanakçı) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kılıç, S. (2001). Hazine taşınmaz mallarının ülkenin ekonomik kalkınması yönünde değerlendirilmesi. İzmir: Milli Emlak Müdürlüğü Yayınları.
 • Kıray, M., B. (2000). Ereğli ağır sanayiden önce bir sahil kasabası. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Kiper, M. (2022). Ümit Remzi Ergün’ün jeoekonomik bir güç olarak demir çelik sektörünün ekonometrik analizi: Türkiye örneği. Yüksek lisans tezi hazırlık aşamasında metalürji mühendisi araştırmacı yazar mahmut kiper ile yaptığı kişisel görüşmeden, 15.02.2022.
 • Kulal, A. (2023). Using the ındex method: Working capital management efficiency. The Lumbini Journal of Business and Economics, 2(5). 76-88. Nazir , M. S. ve Afza, T. (2009). Impact of aggressive working capital management policy on firms profitability. The IUP Journal of Applied Finance. 19-30.
 • Okka, O. (2010). Finansal yönetim teori ve çözümlü problemler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Pohang I., & Steel Company (POSCO). https://www.posco.co.kr/homepage. (07.06.2023).
 • Pohang Turizm Rehberi. https://www.pohang.go.kr/ (07.06.2023).
 • Preve, L. A., & Sarria-Alende, V. (2010). Working capital management. New York: Oxford University Press
 • Ramachandran A. ve Janakiraman M. (2009). The relationship between working capital management efficiency and EBIT. Managing Global Transitions International Reseacrh Journal, 7(1). 61-74.
 • Sensini, L., & Vazquez, M. (2021). Effects of working capital management on sme profitability: Evidence from an emerging economy. International Journal of Business and Management, 16(4). 85–95.
 • Serinoğlu, S. (2023). Çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığına etkisi: Borsa İstanbul ana metal sanayi sektörü örneği. (Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Karabük).
 • Sharma, R., Bakshi, A., & Chhabra, S. (2020). Determinants of behaviour of working capital requirements of BSE listed companies: An empirical study using cointegration techniques and generalised method of moments. Cogent Economics & Finance, 8(1). 1-30.
 • Stearns, P., N. (2021). Dünya Tarihinde Sanayi Devrimi. (Çev. N. Soysal) Ankara: Say Yayınları.
 • Tez, Z. (2012). Madencilik, metalürji ve mineralojinin çileli tarihi. İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Tunçsiper, B. ve Fırat, E. (2016). Kalkınmada ar-ge ve inovasyonun önemi: Güney Kore örneği. International Conference on Euroasian Economies Session 3E Teknoloji ve Rekabet. 29-31 Ağustos 2016. Kaposvar, Macaristan. 847-855.
 • Turan, S. ve Bilgin, R. (2022). Gelişmekte olan ülkelerde net işletme sermayesi yönetiminin firma karlılığı üzerine etkisi: Hiyerarşik model yaklaşımı. İzmir İktisat Dergisi, 37(2). 350-367.
 • Turhan, G. T. (2020). Dış kaynaklı finansal destek düzeyinin ar-ge haracamaları, inovasyon ve rekabet endeksi açısından değerlendirilmesi risk sermayesi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(Özel Sayı 1). 162-181.
 • Valipour, H., & Jamshidi, A. (2012). Determining the optimal efficiency index of working capital management and its relationship with efficiency of assets in categorized industries: Evidence from tehran stock exchange. Advances in Management and Applied Economics, 2(2). 191-209.
 • Yadav, R., & Sur, D. (2022). Efficiency of working capital management of maharatna companies in ındian oil sector: An empirical assessment. Amity Business Review, 23(2). 2-6.
 • Yavaş, H., K. (2020). Türkiye’de sanayileşme ve sanayi politikaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2016). Bilim ar-ge teknoloji ve inovasyonun G20 özelinde kalkınmaya etkisi ve Türkiye’nin durumu ile Güney Kore’nin başarı hikâyesi. Konya Ticaret Odası Yayını. https://www.kto.org.tr/d/file/bilim-teknoloji-kalkinma-emre.pdf (06.06.2023).

Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021)

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 17 - 28, 30.03.2024
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1341322

Abstract

Aşırılıklar çağı olarak da betimlenen 20’inci yüzyıl, daha önce benzeri görülmemiş felaketler ve iki kanlı savaş ile üç kuşak üzerinde silinmez izler bırakmıştır. Hiperenflasyon ve ekonomik bunalımlardan elde edilen deneyimler, normal zamanlarda erişilmesi güç özel ekonomik hedeflere erişme konusunda yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da icat edilerek uygulamaya alınan planlı ekonomi de bu yöntemlerden biridir. Ekonomik kalkınmayı hedefleyen ülkelerde iktisadi sorunların giderilmesi ve yatırımcıya güven verilmesi amacını taşıyan kalkınma planları günümüzde de önemini korumaktadır. Bu çalışma, beş yıllık kalkınma plânları sonucunda iki farklı ülkede aynı dönemde kurulan ve günümüzde birbiri ile uluslararası rekabetçi konumda bulunan iki demir çelik firmasının çalışma sermayesi etkinlik düzeyini Bhattacharya tarafından geliştirilen endeks etkinlik düzeyi yöntemi ile ölçmektedir. Güney Kore’den Posco ve Türkiye’den Erdemir firmalarının 2011-2021 yılları arası yıllık verileri kullanılarak kullanım endeksi, performans endeksi ve etkinlik endeksi değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda ulaşılan bulgular her iki firmanın da etkin bir çalışma sermayesi yönetimine sahip olduklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçların yıllara göre değişiminin küresel ve iktisadî olaylarla ilişkilendirilebilmesi çalışmanın ve yönteminin tutarlı olduğuyla desteklenmiş ve bulguların teorik beklentilerle uygun olduğu görülmüştür.

References

 • Afza, T., & Nazir, M., S. (2011). Working capital management efficiency of cement sector of Pakistan. Journal of Economies and Behavioral Studies, 2(5). 223-235. Akbey, F. (2014). Ar-Ge, inovasyon ve kalkınma ilişkisine yönelik bir literatür taraması: Kuramsal özet. Maliye Dergisi, (166). 1-16.
 • Akgüç, Ö. (2013). Finansal yönetim. İstanbul: Avcıol Yayınevi.
 • Balaam, D., N. ve Dillman, B. (2021). Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş. Çev.: N. Uslu. Ankara: Adres Yayınları. Bayrakdaroğlu, A. (2013). İşletme sermayesi ders notları. /www.academia.edu/25749883/%C4%B0%C5%9Fletme_Sermayesi_Y%C3%B6netimi (18.11.2023).
 • Berend, I. (2013). Avrupa İktisat Tarihi. (Çev. S. Çağlayan) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Bhattacharyya, A., Rahman, M. L., & Wright, S. (2023). Improving Small and Medium‐Size Enterprise Performance: Does Working Capital Management Enhance the Effectiveness of Financial Inclusion. Accounting & Finance.
 • Bhattacharya, H. (1997). Total Management by Ratios. New Delhi: Sage Publications.
 • Ceylan, E., I. (2020). İşletme sermayesi yönetiminin verimliliğinin ölçülmesi: İndeks yöntemi. Economics Business and Organization Research, Proceedings of the Third Economics. Business And Organization Research, (EBOR) Conference. 238-246.
 • Çakmak, U. (2016). Güney Kore’nin ekonomik kalkınmasının temel dinamikleri (1960-1990). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1). 151-171.
 • Çakır, H. M., ve Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarının firma değeri ve karlılığı üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarında 2000–2009 dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53). 69-86.
 • Demirhan, D. ve Aracıoğlu, B. (2017). İnovasyon ve finansal performans arasındaki ilişki: BIST teknoloji endeksindeki firmalar üzerine bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 195-218.
 • Demirtaş, İ. ve Gençtürk, M. (2022). Çalışma sermayesi yönetiminin sistematik derleme yöntemine göre incelenmesi (2002-2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(36). 1287-1304
 • Duman, A. (2008). Cumhuriyet döneminde türkiye’de demir çelik sanayi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul).
 • Durmuş, G. (2022). Türk otomotiv sanayi işletmelerinde çalışma sermayesi gereksiniminin belirleyicileri: Borsa istanbul örneği. (Yüksek lisans tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gümüşhane). Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir). https://www.erdemir.com.tr/kurumsal/tarihce/ (07.06.2023).
 • Ergün, Ü., R. (2021). Dünyada ve Türkiye’de güncel ekonomik göstergeler dersi vize ödevi. (Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Meliha Ener). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, Çanakkale.
 • Göker, İ. E. K. (2018) Çalışma sermayesi yönetiminde etkinlik durumunun tespiti: BIST gıda sektörü firmaları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3). 69-79.
 • Güler, E. ve Konuk, F. (2019). Çalışma sermayesi etkinlik ölçümünde alternatif bir araç: İndeks yöntemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 84. 35-48.
 • Günay, F. (2021). Çalışma sermayesi etkinliği ölçümünde endeks yöntemi: Borsa İstanbul yiyecek-içecek, konaklama ve havayolu ulaştırma işletmelerinde bir uygulama. Alanya Akademik Bakış, 5(3). 1411-1431.
 • Güngör, H. Y. (2022). Çalışma sermayesi yönetiminin firma finansal performansına etkisi: Havacılık sektörüne yönelik bir çalışma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(4). 866–878.
 • Gür, N. (2014). Yeni Ekonomi İçin Anahtar: Ar-Ge ve İnovasyon Finansmanı. Ankara: Seta Yayınları
 • İtik, Ü., M. (2021). Çalışma sermayesi etkinlik ölçümünde indeks yöntemi: Teknoloji şirketlerinde bir uygulama. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41). 3534-3551.
 • Kasiran F., W., Mohamad N., A., & Chin O. (2016). Working capital management efficiency: A study on the small medium enterprise in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35. 297-303.
 • Kaur, H., V. (2014). Efficient management of working capital: A study of healthcare sector in India. Management Strategies Journal, 25(3). 53-65.
 • Kaur H., V., & Singh, S. (2013). Managing working capital efficiency in capital goods sector in India. Global Business Review, 14(2). 343–355.
 • Kaya, E., Konuk, F., & Kaya, Ö. (2022). Halka açık şirketlerin indeks yöntemi ile çalışma sermayesi etkinlik düzeylerinin tespit edilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1). 717-733.
 • Kennedy, P. (1991). Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri. (Çev. B. Karanakçı) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kılıç, S. (2001). Hazine taşınmaz mallarının ülkenin ekonomik kalkınması yönünde değerlendirilmesi. İzmir: Milli Emlak Müdürlüğü Yayınları.
 • Kıray, M., B. (2000). Ereğli ağır sanayiden önce bir sahil kasabası. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Kiper, M. (2022). Ümit Remzi Ergün’ün jeoekonomik bir güç olarak demir çelik sektörünün ekonometrik analizi: Türkiye örneği. Yüksek lisans tezi hazırlık aşamasında metalürji mühendisi araştırmacı yazar mahmut kiper ile yaptığı kişisel görüşmeden, 15.02.2022.
 • Kulal, A. (2023). Using the ındex method: Working capital management efficiency. The Lumbini Journal of Business and Economics, 2(5). 76-88. Nazir , M. S. ve Afza, T. (2009). Impact of aggressive working capital management policy on firms profitability. The IUP Journal of Applied Finance. 19-30.
 • Okka, O. (2010). Finansal yönetim teori ve çözümlü problemler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Pohang I., & Steel Company (POSCO). https://www.posco.co.kr/homepage. (07.06.2023).
 • Pohang Turizm Rehberi. https://www.pohang.go.kr/ (07.06.2023).
 • Preve, L. A., & Sarria-Alende, V. (2010). Working capital management. New York: Oxford University Press
 • Ramachandran A. ve Janakiraman M. (2009). The relationship between working capital management efficiency and EBIT. Managing Global Transitions International Reseacrh Journal, 7(1). 61-74.
 • Sensini, L., & Vazquez, M. (2021). Effects of working capital management on sme profitability: Evidence from an emerging economy. International Journal of Business and Management, 16(4). 85–95.
 • Serinoğlu, S. (2023). Çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığına etkisi: Borsa İstanbul ana metal sanayi sektörü örneği. (Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Karabük).
 • Sharma, R., Bakshi, A., & Chhabra, S. (2020). Determinants of behaviour of working capital requirements of BSE listed companies: An empirical study using cointegration techniques and generalised method of moments. Cogent Economics & Finance, 8(1). 1-30.
 • Stearns, P., N. (2021). Dünya Tarihinde Sanayi Devrimi. (Çev. N. Soysal) Ankara: Say Yayınları.
 • Tez, Z. (2012). Madencilik, metalürji ve mineralojinin çileli tarihi. İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Tunçsiper, B. ve Fırat, E. (2016). Kalkınmada ar-ge ve inovasyonun önemi: Güney Kore örneği. International Conference on Euroasian Economies Session 3E Teknoloji ve Rekabet. 29-31 Ağustos 2016. Kaposvar, Macaristan. 847-855.
 • Turan, S. ve Bilgin, R. (2022). Gelişmekte olan ülkelerde net işletme sermayesi yönetiminin firma karlılığı üzerine etkisi: Hiyerarşik model yaklaşımı. İzmir İktisat Dergisi, 37(2). 350-367.
 • Turhan, G. T. (2020). Dış kaynaklı finansal destek düzeyinin ar-ge haracamaları, inovasyon ve rekabet endeksi açısından değerlendirilmesi risk sermayesi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(Özel Sayı 1). 162-181.
 • Valipour, H., & Jamshidi, A. (2012). Determining the optimal efficiency index of working capital management and its relationship with efficiency of assets in categorized industries: Evidence from tehran stock exchange. Advances in Management and Applied Economics, 2(2). 191-209.
 • Yadav, R., & Sur, D. (2022). Efficiency of working capital management of maharatna companies in ındian oil sector: An empirical assessment. Amity Business Review, 23(2). 2-6.
 • Yavaş, H., K. (2020). Türkiye’de sanayileşme ve sanayi politikaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2016). Bilim ar-ge teknoloji ve inovasyonun G20 özelinde kalkınmaya etkisi ve Türkiye’nin durumu ile Güney Kore’nin başarı hikâyesi. Konya Ticaret Odası Yayını. https://www.kto.org.tr/d/file/bilim-teknoloji-kalkinma-emre.pdf (06.06.2023).
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Microeconomics (Other), International Economics (Other), Policy and Administration (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Ümit Remzi Ergün 0000-0002-8967-1892

Burcu Kılınc 0000-0001-7114-0084

Publication Date March 30, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Ergün, Ü. R., & Kılınc, B. (2024). Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021). Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 17-28. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1341322
AMA Ergün ÜR, Kılınc B. Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021). Journal of ASU FEAS. March 2024;16(1):17-28. doi:10.52791/aksarayiibd.1341322
Chicago Ergün, Ümit Remzi, and Burcu Kılınc. “Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir Ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021)”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, no. 1 (March 2024): 17-28. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1341322.
EndNote Ergün ÜR, Kılınc B (March 1, 2024) Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021). Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 1 17–28.
IEEE Ü. R. Ergün and B. Kılınc, “Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021)”, Journal of ASU FEAS, vol. 16, no. 1, pp. 17–28, 2024, doi: 10.52791/aksarayiibd.1341322.
ISNAD Ergün, Ümit Remzi - Kılınc, Burcu. “Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir Ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021)”. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/1 (March 2024), 17-28. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1341322.
JAMA Ergün ÜR, Kılınc B. Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021). Journal of ASU FEAS. 2024;16:17–28.
MLA Ergün, Ümit Remzi and Burcu Kılınc. “Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir Ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021)”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 17-28, doi:10.52791/aksarayiibd.1341322.
Vancouver Ergün ÜR, Kılınc B. Ulusal Plândan Uluslararası Rekabete Bir Karşılaştırma: Erdemir ve Posco için Çalışma Sermayesi Etkinlik Ölçümü (2011-2021). Journal of ASU FEAS. 2024;16(1):17-28.