Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi

Year 2022, Volume 14, Issue 4, 423 - 430, 29.12.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1075080

Abstract

Günümüzün giderek artan rekabet ortamında lojistik ve bu alandaki faaliyetler en önemli ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Lojistik merkezler, bu faaliyetleri geliştirmek için gereken ekipmanlar sağlamakta ve orada kurulu işletmeler için ortak hizmetler sunmaktadır. Lojistik faaliyetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesini sağlayan bu merkezler, tedarikçi ve üreticilerin küresel pazarlara girmelerini kolaylaştırmaktadır. Lojistik hizmetler, ticaretin küreselleşmesini sağlayarak ülkelere uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaktadır. Lojistik faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi uluslararası ticaret için kilit unsurlardan bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan lojistik merkezlerin ihracat üzerindeki etkisini 2018 yılı verileri kullanılarak yatay kesit veri analizi yöntemi ile tespit etmektir. Analiz bulguları, AB ülkeleri için lojistik merkezler ile ihracat arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

References

 • Ateş, İ. ve Işık, E. (2010). Türkiye’de lojistik hizmetlerinin gelişiminin ihracattaki büyümeye etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Bakan, İ. ve Şekkeli, Z. (2016). Lojistik koordinasyon yeteneği, lojistik inovasyon yeteneği ve müşteri ilişkileri (miy) yeteneği ile rekabet avantajı ve lojistik performans arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 39-68.
 • Baki, R. (2018). Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki lojistik köy uygulamaları ve uygun kuruluş yeri seçimi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 148-162.
 • Bayraktutan, Y. ve Özbilgin, M. (2014). Türkiye’de illerin lojistik merkez yatırım düzeylerinin bulanık mantık yöntemiyle belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 1-36.
 • Bensassi, S., Márquez-Ramos, L., Martínez-Zarzoso, I. and Suárez-Burguet, C. (2015). Relationship between logistics infrastructure and trade: Evidence from Spanish regional exports. Transportation research part A: policy and practice, 72, 47-61.
 • Bozdağlıoğlu, E. Y. ve Özpınar, Ö. (2011). Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'nin ihracat performansına etkilerinin var yöntemi ile tahmini. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 39-63.
 • Cunda, G. ve Hatırlı, S. A. (2019). Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat ürün çeşitliliği üzerine etkisi: Granger nedensellik analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(12), 129-142.
 • Çamlıca, Z., Akar, G. S. ve Şenkayas, H. (2016). TR32 bölgesinin lojistik açıdan analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 73-88.
 • Demiroğlu, Ş. ve Eleren, A. (2014). Küresel lojistik köyleri ve Türkiye’de kurulması planlanan lojistik köy bölgelerinin ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(1), 189-202.
 • Deutsche GVZ-Gesellschaft Mbh (DGG) (2017). 25 Years Freight Villages: Experiences in Germany and Europe. Erişim Adresi: http://www.europlatforms.eu/wp-content/uploads/2017/05/DGG_25_Years_Europlatforms.pdf, (03.10.2019).
 • Dünya Bankası (2019). World Bank Open Data. Erişim Adresi: https://data.worldbank.org, (02.10.2019).
 • Elgün, M. N. (2011). Ulusal ve uluslararası taşıma ve ticarette lojistik köylerin yapılanma esasları ve uygun kuruluş yeri seçimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 203-226.
 • Erturgut, R. (2016). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Europlatforms (2019). http://www.europlatforms.eu [Erişim Tarihi: 03.10.2019].
 • Giles, A. J. and Williams C. L. (2000). Export-Led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile panel veri modelleri. İstanbul: Der Yayınevi.
 • Higgins, C. D., Ferguson, M. and Kanaroglou P. S. (2012). Varieties of logistics centers: Developing standardized typology and hierarchy. Transportation Research Record, 2288(1), 9-18.
 • Jaržemskis, A. (2007). Research on public logistics centre as tool for cooperation. Transport, 22(1), 50-54.
 • Kayikci, Y. (2010). A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(3), 6297-6311.
 • Keskin, H. (2015), Lojistik El Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Küçük, O., Yeşilyurt, E ve Kartal Ö. (2017). Lojistik köy performans faktörlerinin önem düzeyinin belirlenmesi: Kastamonu örneği. The International New Issues In Social Sciences, (4), 37-42.
 • Martí, L., Puertas, R. and García, L. (2014). The importance of the Logistics Performance Index in International Trade. Applied economics, 46(24), 2982-2992.
 • Mert, M. (2016), Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MUSİAD (2015). İstanbul Lojistik Sektör Analizi Raporu. Erişim Adresi: http://musiadkonya.org.tr/images/yayinlar/dosya/lojistiksektoranalizi.pdf/ (28.09.2019).
 • Özgür, R. Ö. ve Zanbak, M. (2019). Dış ticarette dikey uzmanlaşma: Türkiye’de endüstrilere yönelik bazı tespitler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1411-1436.
 • Rimienė, K. and Grundey, D. (2007). Logistics centre concept through evolution and definition. Inžinerinė ekonomika, (4), 87-95.
 • Saatçioğlu, C. ve Çelikok, K. (2019). Uluslararası ulaştırma politikaları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ulaştırma politikaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 513-524.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2019). Yanı Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği. Erişim Adresi: https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birlig, (05.10.2019).
 • Tang, C. F. and Abosedra, S. (2019). Logistics performance, exports, and growth: evidence from asian economies. Research in Transportation Economics, 100743.
 • Wang, D. F., Dong, Q. L., Peng, Z. M., Khan, S. and Tarasov, A. (2018). The green logistics ımpact on ınternational trade: Evidence from developed and developing countries. Sustainability, 10(7), 1-19.
 • Wong, W. P. and Tang, C. F. (2018). The major determinants of logistic performance in a global perspective: Evidence from panel data analysis. International Journal of Logistics Research and Applications, 21(4), 431-443.
 • Yılmaz, M. ve Özken, A. (2013). İhracat: Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gereken Her Şey. İstanbul: Optimist Yayınları.

The Impact of Logistics Centers on Export: Regression Analysis with Horizontal Section Data on EU Countries

Year 2022, Volume 14, Issue 4, 423 - 430, 29.12.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1075080

Abstract

References

 • Ateş, İ. ve Işık, E. (2010). Türkiye’de lojistik hizmetlerinin gelişiminin ihracattaki büyümeye etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Bakan, İ. ve Şekkeli, Z. (2016). Lojistik koordinasyon yeteneği, lojistik inovasyon yeteneği ve müşteri ilişkileri (miy) yeteneği ile rekabet avantajı ve lojistik performans arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 39-68.
 • Baki, R. (2018). Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki lojistik köy uygulamaları ve uygun kuruluş yeri seçimi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 148-162.
 • Bayraktutan, Y. ve Özbilgin, M. (2014). Türkiye’de illerin lojistik merkez yatırım düzeylerinin bulanık mantık yöntemiyle belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 1-36.
 • Bensassi, S., Márquez-Ramos, L., Martínez-Zarzoso, I. and Suárez-Burguet, C. (2015). Relationship between logistics infrastructure and trade: Evidence from Spanish regional exports. Transportation research part A: policy and practice, 72, 47-61.
 • Bozdağlıoğlu, E. Y. ve Özpınar, Ö. (2011). Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'nin ihracat performansına etkilerinin var yöntemi ile tahmini. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 39-63.
 • Cunda, G. ve Hatırlı, S. A. (2019). Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat ürün çeşitliliği üzerine etkisi: Granger nedensellik analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(12), 129-142.
 • Çamlıca, Z., Akar, G. S. ve Şenkayas, H. (2016). TR32 bölgesinin lojistik açıdan analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 73-88.
 • Demiroğlu, Ş. ve Eleren, A. (2014). Küresel lojistik köyleri ve Türkiye’de kurulması planlanan lojistik köy bölgelerinin ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(1), 189-202.
 • Deutsche GVZ-Gesellschaft Mbh (DGG) (2017). 25 Years Freight Villages: Experiences in Germany and Europe. Erişim Adresi: http://www.europlatforms.eu/wp-content/uploads/2017/05/DGG_25_Years_Europlatforms.pdf, (03.10.2019).
 • Dünya Bankası (2019). World Bank Open Data. Erişim Adresi: https://data.worldbank.org, (02.10.2019).
 • Elgün, M. N. (2011). Ulusal ve uluslararası taşıma ve ticarette lojistik köylerin yapılanma esasları ve uygun kuruluş yeri seçimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 203-226.
 • Erturgut, R. (2016). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Europlatforms (2019). http://www.europlatforms.eu [Erişim Tarihi: 03.10.2019].
 • Giles, A. J. and Williams C. L. (2000). Export-Led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile panel veri modelleri. İstanbul: Der Yayınevi.
 • Higgins, C. D., Ferguson, M. and Kanaroglou P. S. (2012). Varieties of logistics centers: Developing standardized typology and hierarchy. Transportation Research Record, 2288(1), 9-18.
 • Jaržemskis, A. (2007). Research on public logistics centre as tool for cooperation. Transport, 22(1), 50-54.
 • Kayikci, Y. (2010). A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(3), 6297-6311.
 • Keskin, H. (2015), Lojistik El Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Küçük, O., Yeşilyurt, E ve Kartal Ö. (2017). Lojistik köy performans faktörlerinin önem düzeyinin belirlenmesi: Kastamonu örneği. The International New Issues In Social Sciences, (4), 37-42.
 • Martí, L., Puertas, R. and García, L. (2014). The importance of the Logistics Performance Index in International Trade. Applied economics, 46(24), 2982-2992.
 • Mert, M. (2016), Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MUSİAD (2015). İstanbul Lojistik Sektör Analizi Raporu. Erişim Adresi: http://musiadkonya.org.tr/images/yayinlar/dosya/lojistiksektoranalizi.pdf/ (28.09.2019).
 • Özgür, R. Ö. ve Zanbak, M. (2019). Dış ticarette dikey uzmanlaşma: Türkiye’de endüstrilere yönelik bazı tespitler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1411-1436.
 • Rimienė, K. and Grundey, D. (2007). Logistics centre concept through evolution and definition. Inžinerinė ekonomika, (4), 87-95.
 • Saatçioğlu, C. ve Çelikok, K. (2019). Uluslararası ulaştırma politikaları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ulaştırma politikaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 513-524.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2019). Yanı Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği. Erişim Adresi: https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birlig, (05.10.2019).
 • Tang, C. F. and Abosedra, S. (2019). Logistics performance, exports, and growth: evidence from asian economies. Research in Transportation Economics, 100743.
 • Wang, D. F., Dong, Q. L., Peng, Z. M., Khan, S. and Tarasov, A. (2018). The green logistics ımpact on ınternational trade: Evidence from developed and developing countries. Sustainability, 10(7), 1-19.
 • Wong, W. P. and Tang, C. F. (2018). The major determinants of logistic performance in a global perspective: Evidence from panel data analysis. International Journal of Logistics Research and Applications, 21(4), 431-443.
 • Yılmaz, M. ve Özken, A. (2013). İhracat: Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gereken Her Şey. İstanbul: Optimist Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan ERTURGUT>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0240-5787
Türkiye


Suzan OĞUZ> (Primary Author)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4876-3173
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 14, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { aksarayiibd1075080, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {14}, number = {4}, pages = {423 - 430}, doi = {10.52791/aksarayiibd.1075080}, title = {Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi}, key = {cite}, author = {Oğuz, Suzan} }
APA Erturgut, R. & Oğuz, S. (2022). Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 423-430 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.1075080
MLA Erturgut, R. , Oğuz, S. "Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 423-430 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/74487/1075080>
Chicago Erturgut, R. , Oğuz, S. "Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 423-430
RIS TY - JOUR T1 - The Impact of Logistics Centers on Export: Regression Analysis with Horizontal Section Data on EU Countries AU - RamazanErturgut, SuzanOğuz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1075080 DO - 10.52791/aksarayiibd.1075080 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 430 VL - 14 IS - 4 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1075080 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1075080 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi %A Ramazan Erturgut , Suzan Oğuz %T Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 4 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.1075080 %U 10.52791/aksarayiibd.1075080
ISNAD Erturgut, Ramazan , Oğuz, Suzan . "Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (December 2022): 423-430 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1075080
AMA Erturgut R. , Oğuz S. Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi. Journal of ASU FEAS. 2022; 14(4): 423-430.
Vancouver Erturgut R. , Oğuz S. Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(4): 423-430.
IEEE R. Erturgut and S. Oğuz , "Lojistik Merkezlerin İhracata Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Veriler ile Regresyon Analizi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 423-430, Dec. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.1075080